ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „ИГРАЙ С TRISA“ в магазини dm на територията на България ПЕРИОД НА ИГРАТА: 04.08.2022-17.08.2022

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. ОРГАНИЗАТОР И ПРАВИЛА НА Кампанията.

Организатор на кампанията „Играй с ТРИЗА“ в магазини dm на територията на България(наричана по-долу в настоящия документ „Кампания“) е ТРИЗА ООД, ЕИК 121020911, с адрес и регистрация в гр. София, р-н Средец, ул. „Христо Георгиев“, 8, вх. В, ет. 3 (наричано за по-кратко “Организатор“).

1.2. Всички дейности свързани с официалната Instagram страница на TRISA BULGARIA се осъществяват от „ТРИЗА“ ООД, ЕИК 121020911, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Средец, ул. „Христо Георгиев“, 8, вх. В, ет. 3.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила” или „Правила“). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на http://trisa.bg/campaign/

2.2. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила в момента на публикуването им на http://trisa.bg/campaign/

3. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Период на Играта: от 04.08.2022 г. до 17.08.2022 г. включително. Регистрации за участие извън този период няма да бъдат считани за валидни.

3.2. Кампанията се провежда във всички търговски обекти на Дрогерии dm (наричани по-долу за краткост „Търговски обекти“).

3.3. След приключването на Играта, участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност и няма по-нататъшни задължения спрямо клиенти, които са с убеждението, че Играта все още продължава. Организаторът потвърждава, че Играта започва на 04.08.2022 г. и приключва на 17.08.2022 г., независимо дали преди и/ или след посочения период рекламни материали за Играта, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване.

4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

4.1. В Играта участват всички продукти за устна хигиена с марка TRISA (без значение от размер или разфасовка), дистрибутирани от „ТРИЗА“ ООД, наричани по-долу „Продукти“. Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение, че участват в Играта. За избягване на всякакво съмнение, участниците в Играта се считат уведомени, че в Играта не участват други продукти освен горепосочените.

5. ПРАВО НА УЧАСТИE

5.1. Право на участие имат всички дееспособни физически лица с местоживеене България, навършили 18 (осемнадесет) години, с изключение на служители на “ТРИЗА” ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

5.2. Участник, който не спазва настоящиятите Официални правила или не отговаря на условията на Играта, ще бъде дисквалифициран без допълнително уведомяване, като губи правото на спечелената награда, в случай че е имал право на такава. Всякакви действия, с които се цели вероятността за спечелване на награда от Играта да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/или в противоречие на тези, предвидени в настоящите Официални правила, са забранени. При установяване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник/ съответните участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

5.3. Ако в резултат от участието в Играта бъдат засегнати права и законови интереси на трети лица, Организатора или разпоредбите на закона, този участник носи цялата отговорност за всички причинени им преки и непосредствени вреди и пропуснати ползи.

5.4. За да получат спечелена награда от Играта, печелившите участници са длъжни да запазят и представят касовата бележка или да предадат нейно копие на куриера от закупените продукти с марка TRISA

5.5 В случай на спечелване на награда участникът трябва да предостави лични данни с цел получаване на награда. Всеки печеливш участник трябва да изпрати и попълнета и подписана Декларация за съгласие за обработка на личните му данни.

5.6. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

5.7. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукт.

6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Механизъм на играта: Купи наведнъж един или повече продукти за устна хигиена с марка TRISA на минимална обща стойност 7 лв. с ДДС в периода 04.08.2022 г. до 17.08.2022 г. и запази касовата бележка. Последвай страницата на @trisa.bulgaria в Instagram, тагни приятел в коментар под брандирания пост “Играй с TRISA” и участвай за 1 от 3 Раници Victorinox.

6.1. Участието в Играта е обвързано със закупуване на един или повече от горепосочените Продукти. Покупката следва да е направена през периода на Играта – това се установява от датата на касовата бележка. В случай, че касовата бележка е с дата, предхождаща началото на играта, участието с нея ще е невалидно и няма да отговаря на настоящите Правила.

6.2. За да участва в Играта за спечелване на една от наградите по точка 7.1. от настоящите Правила, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи наведнъж един или повече продукти с марка TRISA за устна хигиена, независимо от размера и разфасовката, на минимална обща стойност 7 лв. с ДДС, oт който и да е търговски обект на Дрогерии dm, през периода на Играта и да запази касовата бележка от направената от него покупка.

Стъпка 2: Да последва профила на @trisa.bulgaria в Instagram (https://www.instagram.com/trisa.bulgaria/) и да тагне приятел в коментар под брандирания пост „ИГРАЙ с TRISA“.

6.3. Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от касовата бележка на и-мейл на Организатора за проверка, както и да покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата. Оригинала на касовата бележка остава при участника.

6.4. Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:

• Снимката трябва да е във формат .jpg или .png;

• Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат);

• Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането й.

• Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на участващите в Играта продукти.

• На снимката трябва ясно да се виждат обектът, от който e закупен продуктът, датата и стойността на покупката, номерът на касовата бележка.

6.4. Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.

7. НАГРАДИ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са следните:

а) 3 (три) бр. Раници VICTORINOX, всяка на стойност 69.59 лева (шейсет и девет лева и 59ст.)без ДДС.

*Посочените изображения на награди върху рекламните материали на Играта са с илюстративен характер.

8. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Печелившите участници ще бъдат теглени от Организатора посредством специален софтуер, спазващ случайния принцип. Тегленето ще се извършва на 22.08.2022г., като в тегленето ще участват всички валидни регистрации спрямо т.6, получени под брандирания пост на Instagram страницата на @trisa.bulgaria

8.2. В случай на технически затруднения със сайта www.trisa.bg, специалния софтуер или Instagram акаунта поради обстоятелства, които не зависят от Организатора, обявяването на победителите ще бъде направено, след като бъде намерено и приложено решение за възникналите трудности.

8.3. При тегленето на всяка награда ще бъде изтеглян и по един резервен победител. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

8.4. За резултатите от тегленето на печелившите Участници се съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на спечелилите. 

8.5. Протоколът с резултатите от тегленето на наградите ще бъде публично оповестен до 29.08.2022г. на http://trisa.bg/campaign/

8.6. В рамките на 1 седмица след тегленето на печеливши участници, печелившите участници ще получат уведомително (поздравително) съобщение във Instagram, изпратено от официалната Instagram страница на TRISA от страна на Организатора, като ще бъдат информирани за потенциалната награда и че трябва да се свържат с Организатора по телефон за всички подробности относно проверката и получаването на наградата.

8.7. Печелившите участници трябва да се свържат с Организатора, за да валидират касовата бележка, да заявят валидни данни за доставка на наградата – две имена, телефон и точен адрес за доставка, както и да предоставят данни, необходими за деклариране на наградата.

8.8. Всеки участник е дължен да проверява редовно съобщенията във Instagram профила си, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на Играта. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни в 7-дневен (седемдневен) срок, считано от получаване на съобщението, че са победители, участието ще бъде обявено за невалидно, той/ тя губи правото на награда и Организаторът ще се свърже с първия резервен участник от списъка с печеливши. Организаторът няма да носи допълнителна отговорност към участника.

8.9. В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани. Непотвърдените/непотърсените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

8.10. Един участник може да получи само една от наградите посочени в член 7.1. Един участник може да участва в играта с една касова бележка само веднъж. Един участник може да участва в Играта с неограничен брой касови бележки, но не може да спечели повече от 1 (една) награда.

8.11. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи, че е печеливш в Играта и не е заявил получаване на наградата в 7-дневния (седемдневен) срок за потвърждение или не е предоставил валидни данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при изписването им.

8.12. Печелившите участници получават наградите си само след като представят/ касовата бележка или предадат нейно копие на куриера а за закупения продукт на TRISA.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ИМЕТО НА ПРОДУКТА, СТОЙНОСТТА НА ПОКУПКАТА ИЛИ МАГАЗИНА, ОТ КОЙТО Е ЗАКУПЕН ПРОДУКТЪТ.

9. РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 (тридесет) работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на посочения от спечелилия участник адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора. Разходите за куриер са за сметка на Организатора.

9.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

9.3. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставена касова бележка. По изключение е допустимо приемането на копия на касови бележки, но само при представяне на оригинал за сверяване. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че ще получи наградата от името на печелившия.

9.4. При предаване на наградата печелившият е длъжен да подпише приемо-предавателен протокол за получаване на наградата.

9.5. Наградите се доставят само на територията на Република България.

9.6. Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

10. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Всички лични данни, необходими за провеждане на Играта, ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни. Личните данни на участниците в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, по-точно в съответствие с с разпоредбите в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и с други разпоредби в тази област.

10.2. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на участниците. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

10.3. След изтичане на 2 (два) месеца от прекратяване на Играта, личните данни на участниците (освен спечелилите) ще бъдат заличени от базите данни на Организатора на играта.

10.4. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон и адрес за доставка) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от Организатора и/или друго дружество, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с провеждането на тази игра, както и доставката на спечелени награди. С участието в Играта, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, Организаторът може да предоставя тези данни на трети лица, с които Организаторът си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра, включително дружества, предоставящи куриерски услуги, дружеството, избрано от Възложителя за поддържане, организиране и администриране на Играта, дружествата, осигуряващи наградите за Играта и др.

10.5. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), наградите и предметните печалби от игри на случайността, които със стойност над 100 (сто) лева, са облагаем доход. Организаторът внася за своя сметка дължимия от печелившия участник данък, във връзка с което печелившият участник е нужно да предостави изискуемите по закон лични данни в тази връзка. При отказ от страна на спечелилия участник да предостави исканите данни, той губи правото си да получи награда.

10.6. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващи от Закона за защита на личните данни.

Възложителят и търговските обекти не обработват лични данни на участници в Играта.

11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1. Организаторът не носи отговорност и няма да дължат обезщетение спрямо печеливш участник, предоставил невалидни или неактуални данни  за контакт или неправомерно използване на лични данни (или профил в социалните мрежи) при участие в Играта.

11.2. Организаторът не носи отговорност за данни от участници, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

11.3. Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечени като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от него причини.

11.4. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените в настоящата Игра награди като отговорността за рекламации е на съответния търговец и/или производител на наградата. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.

11.5. Организаторът не носи отговорност, в случай че след изтичане на срока на провеждане на Играта в търговските обекти са останали рекламни материали, свързани с Играта. Участието е възможно само в рамките на посочения в настоящите правила период.

11.6. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

11.7. Възложителят не носи отговорност за загубени от клиента фактури, удостоверяващи участието му и размера на покупката.

11.8. Организаторът има правото да предприеме необходимите действия, в случай на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Игра. Ако бъдат идентифицирани хора, които са повлияли и/или улеснили спечелването на наградите, Организаторът има правото да търси съдебно преследване на такива лица, въз основа на налично доказателство.

11.7. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на Играта и/или доставката на награди.

11.8. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

11.9. Компанията „Instagram“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Instagram, въпреки че ще се комуникира и промотира през официалната Instagram страница на TRISA България.

11.10. Организаторът запазва правото да променят периода на Играта, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали или други, не може да стартира Играта на 04.08.2022 г. и/или да се прекрати на 17.08.2022 г. Организаторът ще информира своевременно на Instagram профила на Тrisa Bulgaria.

11.11. Организаторът имат неотменимото право да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на вече закупени Продукти.

12. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

12.1. Евентуално възникнали спорове между Организатора, от една страна, и участник, от друга страна, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от родово компетентния съд в гр. София съобразно приложимото българско законодателство.

12.2. Приложимо към настоящите условия е действащото българско законодателство.

Победители:

Гинка Кирова @ginka.kirova

Мюмюн Бинбашъ @m_binbasha

Пламен Низорков @plamen.nizorkov

Честито на победителите!